Op vrijdag 08 december j.l. zijn 42 nieuwe collega’s onder winterse omstandigheden beëdigd. Militairen en hun achterban zijn voorafgaand aan de beëdigingsceremonie ontvangen in de tentoonstellingsruimte van onze Historische Collectie Garderegiment Grenadiers en Jagers. Aldaar zijn de aanwezigen door de Regimentscommandant onder “het oog des Konings” geïnformeerd over de betekenis van de Eed of Belofte.  Toespraak Bataljons/Regimentscommandant, Lkol der Jagers M. de Beus. Graag wil ik u, de partners, familie, vriendinnen en vrienden van onze te beëdigen militairen welkom heten. Ik wil u welkom heten hier in ons museum. Het is een plek waar we de geschiedenis van ons Regiment bewaren en koesteren. Op een dag zullen wij geschiedenis zijn en wellicht ook geschreven hebben. Voelt u zich vrij om straks in alle rust rond te kijken en te zien en lezen wat wij in het verleden gedaan hebben. Ik wil me nu graag richten tot uw relaties, de te beëdigen militairen. Het afleggen van de eed of belofte onderstreept het bijzondere karakter van het beroep van militair. Een beroep met soms verregaande bevoegdheden en verplichtingen. Een beroep ook waaraan verregaande consequenties verbonden kunnen zijn bij uitvoering van de taken die de Nederlandse staat ons opdraagt; waar wordt verwacht op te komen voor ons land en de internationale rechtsorde. Opkomen voor de vrijheid en veiligheid van anderen, ook als dat risico’s meebrengt voor jezelf. Jullie worden zo dadelijk individueel beëdigd. Dat gebeurt op het vaandel van onze eenheid, op het vaandel van ons Garderegiment Grenadiers en Jagers, het door ons Staatshoofd uitgereikte symbool van de Staatse Macht, maar meer nog het symbool van de waarden en normen waar onze maatschappij voor staat en de krijgsmacht in het bijzonder. 3 De meesten van jullie hebben na het halen van de Rode Baret al ruim kennisgemaakt met het bataljon en regiment en daarbij aangetoond over de vereiste kwaliteit, motivatie en instelling te beschikken om je plaats te verdienen in ons prachtige regiment met zijn roemruchte tradities. Deze traditie zie je hier om je heen. Hier op deze speciale plek in ons museum. Als je links en rechts / voor en achter kijkt zien jullie ook wat er van jullie verwacht wordt. Straks leggen jullie de eed of belofte af in aanwezigheid van partners, ouders, familieleden, vrienden en vriendinnen en voor het front van de aangetreden regimentsgenoten.    Het is een goed gebruik dat ik u in aanwezigheid van al deze aanwezigen en tussen de geschiedenis van ons roemruchte regiment, dat ik de betekenis schets van de eed of belofte. Met de aflegging van de eed of het uitspreken van de belofte gaan jullie je, ten overstaan van alle aanwezigen hier, openlijk verplichten tot voorbeeldgedrag en een voorbeeldhouding naar onze omgeving. Jullie hebben je daarmee uit vrije wil verplicht tot het naleven en uitdragen van onze maatschappelijke waarden, normen en gebruiken. Aan het nakomen van deze toezegging hebben jullie je persoonlijke eer verbonden. De eed of belofte die jullie zo gaan afleggen, is verbonden aan je eigen geloofwaardigheid, maar ook naar de mensen in je omgeving en dus naar je collega’s. Naar je bud en naar je groep! Als eerste gaan jullie "TROUW AAN DE KONING" beloven. De Koning vertegenwoordigt het hoogste gezag in onze Constitutionele Monarchie. Al is de democratische macht feitelijk in handen van ons Parlement, ons Koningshuis neemt ook heden ten dage een bijzondere positie in binnen de samenleving, en helemaal voor ons Garderegiment. U kunt het uniform van de koning hierachter zien hangen. De Garderegimenten Grenadiers en Jagers werden 187 jaar geleden opgericht op gezag van Koning Willem I met als doel te dienen onder “het oog des Konings”. Sindsdien zijn deze eenheden steeds nauw verbonden geweest met het Huis van Oranje-Nassau. Realiseer je dat voor de militair trouw meer inhoudt, namelijk trouw aan je opdracht binnen de krijgsmacht en in het bijzonder aan jullie collega’s binnen deze eenheid. Een dergelijke trouw, zowel tijdens oefeningen als bij inzet binnen of buiten Nederland betekent dat er momenten komen, waarop uitzonderlijk veel van jullie gevraagd of zelfs geëist zal worden. Dat zijn de momenten waarop jullie de eed of belofte na zullen komen; iedereen, maar vooral je buddy en overige groepsleden moeten dan op jou kunnen rekenen. Met missies naar  onder andere de Antillen, Mali en Irak in het verschiet zullen enkelen van jullie daar op korte termijn al mee in aanraking komen. Als tweede gaan jullie: "GEHOORZAAMHEID AAN DE WETTEN" toezeggen. Uiteraard zijn jullie als Nederlands staatsburger onderworpen aan alle nationale en internationale wetten. Van jullie wordt echter verwacht dat jullie door “doen en laten” respect en loyaliteit tonen ten aanzien van de uitvoering van deze wetten in regels, verplichtingen en opvattingen, ook als je het er diep in je hart misschien niet mee eens bent. Het gaat om voorbeeldgedrag, niet alleen als je een uniform draagt, maar altijd. Besef daarbij bovendien dat je vanaf nu behoort tot een bijzonder regiment met een rijke traditie. Van Grenadiers of Jagers werd door de eeuwen heen altijd iets extra’s verwacht; alleen al vanwege de eer te mogen behoren tot de lijfregimenten van het Koningshuis. Veel van onze voorgangers hebben gestreden over de gehele wereld, kijk maar eens naar de opschriften op ons vaandel, en sommigen betaalden daarvoor de hoogste prijs. Niet alleen tijdens de gevechten rond Den Haag in de meidagen van 1940 maar ook tijdens recente missies. Maar door het dappere gedrag en de voorbeeldige prestaties hebben we in 1948, van toen nog Prinses Juliana de ere-titel GARDE gekregen. Een Ere-titel waar anderen hun leven voor hebben gelaten. Gardist zijn is een eer en daar moeten we ons naar gedragen! Vanuit dit perspectief en voorbeeldgedrag spreekt het voor zich dat er voor discriminatie, excessief geweld, ongepaste ontgroening, rechts extremisme, het gebruik van drugs en overmatig alcoholgebruik, in 1 woord: wangedrag, geen plaats is in de krijgsmacht en al helemaal niet in onze garde-eenheid. Als laatste gaan jullie uitgespreken: ONDERWERPING AAN DE KRIJGSTUCHT. Met dit deel van de toezegging geven jullie aan je te onderwerpen aan de dienstvoorschriften en reglementen en aan hiërarchisch ontvangen bevelen en aanwijzingen. Jullie zullen je gezag en bevoegdheden alleen vanuit je functie mogen gebruiken. De opdracht of de taak dient steeds centraal te staan, en naar beste vermogen te worden uitgevoerd. In dit gedeelte van de eed of belofte wordt speciaal gedoeld op jullie volledige inzet en gevechtsbereidheid, die in het uiterste geval kan leiden tot de inzet van je eigen leven en dat van anderen. Met het uitspreken van de zin "ZO WAARLIJK HELPE MIJ GOD ALMACHTIG’ dan wel “DAT ZWEER IK BIJ ALLAH, DE ALMACHTIGE” of ‘DAT BELOOF IK", hebben jullie de verplichting bekrachtigd en, in geval van de Eed, zelfs de almachtige aangeroepen en Hem om steun gevraagd bij moeilijke beslismomenten. In onze eenheid, met zijn korte reactietijden, is ernstinzet onder crisisomstandigheden realiteit van alle dag. Voordat we het goed en wel beseffen, moeten we onder moeilijke omstandigheden, in Nederland of elders onze taken uitvoeren. Tastbare voorbeelden zie je om je heen. Hiervan zijn recente en huidige uitzendingen van ons bataljon of delen daarvan naar de Balkan, Cyprus, Irak, Afghanistan en Mali. Ook  inzet in de West, in Nederland, of aan Europese grenzen en bij beveiligingstaken als dat bijvoorbeeld bij terreurdreiging nodig is, vergt onze onvoor-waardelijke toewijding. In onze gelederen staan straks tal van militairen aangetreden, die eerder deze zelfde eed hebben afgelegd, die zelf ervaren hebben wat dat betekent. Zij zijn de, vaak nog jonge, veteranen in ons regiment. Vroeg of laat ben je, net als deze veteranen, er van en wordt aan jou gevraagd om je bijdrage te leveren aan vrijheid, veiligheid en stabiliteit. Tijdens dergelijke missies wordt veel van je gevraagd. Wij moeten namelijk altijd op elkaar kunnen vertrouwen. Teamgeest en respect, moed en eergevoel, verantwoordelijkheidsbesef,  professionaliteit en vooral vastberadenheid, de wil om die persoonskenmerken om te zetten in concreet gedrag, om door te gaan waar anderen stoppen, de wil om de opdracht tot een goed einde te brengen, en bovenal de wil om te winnen zijn onmisbare persoons- kenmerken om dat vertrouwen waar te maken. Jullie zullen onder alle omstandigheden naar eer en geweten moeten handelen en beslissingen moeten nemen. Ook nu nog verwachten velen terecht iets extra’s van een Grenadier of Jager. Wij zijn niet voor niets Garde geworden en we dienen niet voor niets onder des Koning’s Oog. Met onze daden en goede gedrag verdienen wij respect en winnen we de kameraadschap van elkaar. Grenadier en Jager, uiteindelijk telt maar een ding: jezelf in de spiegel aankijken en hardop kunnen zeggen ‘ik ben trots op wat ik heb gedaan en sta in voor mijn handelen’. Nu nog even terug naar de relaties. Ik kan mij goed voorstellen dat u even moet slikken en denkt waar zijn we in godsnaam aan begonnen. Ik kan u verzekeren dat ik ervoor ga zorgen samen met alle officieren en onderofficieren van het Regiment dat we met z’n allen alle klussen klaren en we voor elkaar zorgen. Ook gaan we ervoor zorgen dat wanneer uw relatie straks ooit een keer weer defensie verlaat hij of zij een beter mens is geworden! Maar of elke dag het bed wordt opgemaakt en de afwas gedaan, kan ik niet beloven. Ik dank uw hartelijk voor uw tijd, wens u nog een hele fijne dag en hoop u straks op de receptie nog te kunnen spreken! Geniet u van het museun en van de beëdiging van uw geliefde. Dank u wel!!
11 Infanteriebataljon Aaslt GGJ Klik op foto voor vergroting