Aanmeldformulier Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers

Persoonsgegevens:
naam: *
voorletters: *     tussenvoegsels:  
geboortedatum:  *               geslacht:    man vrouw
   
straat:

 *   huisnummer:   *

postcode: *    woonplaats:   *
land:
telefoon:                         mobiel:  
e-mail:
   
IBAN nr:
Zie voetnoot **
maatschappelijke positie:
   
Militaire gegevens:
registratienummer:     rang:  
regiment: Grenadiers Jagers
diensttijd van: tot 
lichtingsploeg:
ingedeeld bij welk Bataljon?
compagnie:
deelgenomen aan missies cq. uitzendingen?   ja nee
zo ja, welke:
jaartal cq. periode van uitzending:
reeds lid van een Grenadier / Jager vereniging?   ja nee
zo ja, welke:
veteraan: ja nee
   
partner: ja nee
indien ja, naam partner:
voorletters:
*): verplichte velden  **): Hierbij machtig ik de VVGJ tot het jaarlijks automatisch
          incasseren van de contributie.
Lidmaatschap wordt jaarlijks verlengd met n kalenderjaar.