De Stichting stelt zich, conform haar statuten, het volgende ten doel: Het handhaven en voortzetten van de traditiën van het Garderegiment Grenadiers en Jagers in de meest uitgebreide zin. Steun verlening aan de commandant Garderegiment Grenadiers en Jagers bij de uitvoering van de traditiehandhaving. Het bijeenbrengen en beheren van voorwerpen en documenten welke bij het Garderegiment Grenadiers en Jagers werden of worden gebruikt en die betrekking hebben op de geschiedenis van het Regiment en al hetgeen daaraan bevorderlijk kan zijn. Zij tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van daartoe geëigende voorwerpen hetzij door aankoop hetzij deze als schenking, als legaat of in bruikleen te aanvaarden. Het tentoonstellen of in depot bewaren van de eigendommen in het “Historisch Museum Grenadiers en Jagers”. De Historische Collectie is voor eenieder te bezichtigen op donderdag van 10.00 - 16.00 uur (m.u.v. feestdagen). Buiten deze perioden is bezoek op aanvraag mogelijk (zie elders op deze site) De onder de Stichting ressorterende Historische Collectie is aangesloten bij De Stichting Gelders Erfgoed en staat als erkend museum ingeschreven in het Museumregister Nederland (Museum Grenadiers en Jagers) Doelstelling, bestuurssamenstelling en bereikbaarheid: klik hier Jaarplan 2018 en meerjarendoorkijk klik hier Jaarverslag 2016 klik hier Financiële verantwoording 2016: klik hier
Stichting Handhaving Traditiën Garderegiment Grenadiers en Jagers Kamer van Koophandel: RSIN/fiscaalnummer 815822753 traditiehandhaving@garderegimentgrenadiersenjagers.nl