Jaarplan 2017 en meerjarige doorkijk Algemeen Dit Jaarplan 2017 van de Stichting tot Handhaving van de Traditiën van het Garderegiment Grenadiers en Jagers (SHTGGJ) geeft inzicht in de samenstelling van het bestuur, de doelstelling van de stichting en de wijze waarop de doelstellingen in 2017 zullen worden ingevuld. Tevens wordt een meerjarige doorkijk gegeven voor de komende vijf jaar. Daarmee vormt dit plan tevens het beleidsplan van de stichting dat jaarlijks opnieuw door het bestuur wordt geactualiseerd en vastgesteld. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) De SHTGGJ wil ook in 2017 een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) blijven met de status culturele ANBI onder Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Registratienummer (RSIN) 815822753. De status “Culturele” ANBI maakt het mogelijk dat giften aan de SHTGGJ voor 125% (i.p.v. 100%) als belasting aftrekbaar kunnen worden opgevoerd. Periodieke giften zelfs zonder drempel. Met plaatsing van dit jaarplan inbegrepen de meerjarige doorkijk op de Regimentswebsite (www.garderegimentgrenadiersenjagers.nl) wordt invulling gegeven aan de ANBI- verplichting tot publicatie van de hoofdlijnen van het beleidsplan van de stichting. Samenstelling bestuur en adviseurs per 1 januari 2017 Voorzitter * Kolonel der Grenadiers b.d. C.J. (Charles) Kool, MSc. Vicevoorzitter Kolonel der Jagers drs. L.A.W. (Cas) Schreurs Regimentscommandant Luitenant-kolonel der Grenadiers R. (Ron) Sensen, MA Regimentsadjudant Adjudant der Jagers J.P. (Jan) Heun Secretaris * Luitenant-kolonel der Jagers b.d. H.J.G.M. (Henk) van den Boorn Penningmeester * Reserve majoor der Jagers N. (Niek) Scholts Conservator Drs. C. (Cees) Somers Dirigent Regimentsfanfare Kapitein der Grenadiers H. (Harry) van Bruggen Adviseur Luitenant-kolonel der Jagers b.d. mr. C.J.C. (Cor) Rietman Adviseur Juridische Zaken Reserve majoor der Juridische Dienst mr. Van Nes Adviseur Protocol Majoor der Jagers b.d. R. (René) van den Dikkenberg * Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur (DB) van de stichting. Bij bestuurswisselingen zal aandacht worden besteed aan het afscheid nemen van vertrekkende bestuursleden en het welkom heten van nieuwe bestuursleden met, indien van toepassing, hun partners. Twee bestuursvergaderingen zijn voorzien respectievelijk in de eerste helft en in de tweede helft van het jaar. In de vergadering van de eerste helft van 2017 dient het Jaarverslag 2016, inbegrepen het financiële verslag, te worden vastgesteld. In deze vergadering wordt tevens een Jaarverslag Historische Collectie Grenadiers en Jagers 2016 (op te stellen door de conservator van ons museum) aan de overige bestuursleden van de stichting ter kennisgeving aangeboden. In de vergadering van het laatste kwartaal dienen het Jaarplan, inbegrepen de financiële begroting, van het komende jaar te worden vastgesteld. Genoemde jaarverslagen en jaarplan worden op de website van ons Garderegiment gepubliceerd. Het DB zal bijeenkomen wanneer lopende zaken daartoe aanleiding geven. Voorzitter en secretaris zijn tevens respectievelijk vicevoorzitter en tweede secretaris van de Regimentsraad. In de Regimentsraad vindt afstemming tussen de diverse Regimentsstichtingen en -verenigingen plaats. Voorzitter en secretaris dragen in de Regimentsraad met name zorg voor de beleidsconsistentie. Vrijwilligers en beloningsbeleid Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Behalve de bestuursleden zijn er ook andere vrijwilligers die zich inzetten voor de Stichting. Dit zijn met name de museummedewerkers. De stichting kent geen financiële beloningen voor bestuurders en vrijwilligers. Hun activiteiten worden door hen op basis van vrijwilligheid verricht. Alleen aan museumvrijwilligers wordt desgewenst een (beperkte) reiskostenvergoeding verstrekt. In 2017 zullen, indien budgettair noodzakelijk, de beperkingen m.b.t. evt. reiskostenvergoedingen nader worden aangescherpt. Doelstelling SHTGGJ De SHTGGJ stelt zich ook dit jaar, conform haar statuten, het volgende ten doel: Het handhaven en voortzetten van de traditiën van het Garderegiment Grenadiers en Jagers in de meest uitgebreide zin. Steunverlening aan de commandant Garderegiment Grenadiers en Jagers bij de uitvoering van de traditiehandhaving. Het bijeenbrengen en beheren van voorwerpen en documenten welke bij het Garderegiment Grenadiers en Jagers werden of worden gebruikt en die betrekking hebben op de geschiedenis van het Regiment en al hetgeen daaraan bevorderlijk kan zijn. Zij tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van daartoe geëigende voorwerpen hetzij door aankoop hetzij deze als schenking, als legaat of in bruikleen te aanvaarden. Het tentoonstellen of in depot bewaren van de eigendommen in het “Historisch Museum Grenadiers en Jagers”. Deze doelstellingen worden in dit jaar als volgt gerealiseerd: Historische Collectie (HC) Grenadiers en Jagers (kerntaak van de stichting) In de huidige terminologie van defensie wordt ons Historisch Museum Grenadiers en Jagers (de statutaire naam) aangemerkt als de Historische Collectie Grenadiers en Jagers. Desalniettemin wordt de (historische) term ‘museum’ in het dagelijkse spraakgebruik ook regelmatig gehanteerd. De SHTGGJ is eigenaresse van onze historische collectie. De historische collectie is ondergebracht in Gebouw 31 op de Oranjekazerne te Schaarsbergen. Dit monumentale pand staat op de erfgoedlijst van de Gemeente Arnhem. In dit museumgebouw is behalve de historische collectie van ons Garderegiment ook de historische collectie van het Regiment Van Heutsz ondergebracht. Onze historische collectie is in detail beschreven (in Adlib Museum). Zonder toestemming van het bestuur van de stichting mogen geen onderdelen van de collectie worden vervreemd. De conservator beheert onze historische collectie. De conservator maakt deel uit van het bestuur van de stichting. De voormalige conservator vervult een adviesrol. Een permanente expositie vormt de kern van onze historische collectie. Het museum is van 1 april t/m 31 oktober op donderdagen open voor het publiek van 10.00-16.00 uur (behalve wanneer de donderdag een officiële feestdag is). Op afspraak is het museum ook op andere momenten voor publiek toegankelijk. Voorbeelden zijn openstelling voor bijzondere Regiments/bataljonsaangelegenheden, in het kader van reünies, de ondersteuning van de viering van de jaardag van ons Garderegiment op of omstreeks 7 juli (in 2017 op 8 juli) en de Gelderse Open Museumdag in oktober. Het streven is erop gericht om dit jaar wederom tenminste 2000 bezoekers te trekken, inbegrepen de actief dienende militairen van ons Garderegiment. Voldoende vrijwilligers dienen voor het museum beschikbaar te zijn. Werving van vrijwilligers is daarom een doorlopend actiepunt. Voor nieuwe vrijwilligers geldt een wederzijdse proefperiode van zes maanden. Ons museum wordt ook wel de huiskamer van ons Regiment genoemd. Ook in 2017 is het streven erop gericht om relevante Regiments/bataljonsactiviteiten in ons museum te laten plaatsvinden ter versterking van onze regimentsbinding. Dankzij de herinrichting van de permanente expositieruimte die in 2015/2016 heeft plaatsgevonden, lenen de open ruimtes tussen de vitrines zich bij uitstek voor de ontvangst van grotere aantallen genodigden (tot 100 personen). In 2017 zal ernaar worden gestreefd om ook relevante bijeenkomsten van externe instanties, bijvoorbeeld de brigade, in ons museumgebouw te laten plaatsvinden, teneinde daarmee onze historische collectie breder te positioneren. Het lange termijn streven is erop gericht om een beperkt deel van de permanente tentoonstelling verplaatsbaar te maken, teneinde deze ook desgewenst tijdelijk ten toon te kunnen stellen op die locaties en op die momenten waarop ons Garderegiment naar buiten treedt. Behalve de permanente expositie wordt veelal ook een wisseltentoonstelling ingericht. Voor 2017 zal een digitale presentatie van de regimentsgeschiedenis en de collectie worden verzorgd m.b.v. het in het afgelopen jaar met sponsorgelden verworven grote touchscreen. Daarmee wordt deze digitale uitbreiding van onze collectie als geavanceerde prestatiemogelijkheid en publiekstrekker geïntroduceerd. Tevens zal worden bezien of, en zo ja welke andere audiovisuele apparatuur nog gewenst is. Boven in het museumgebouw is ruimte voor depotgoederen, archief en bibliotheek. Depotgoederen, archief en bibliotheek maken deel uit van onze historische collectie. Op verzoek wordt gelegenheid geboden voor nadere studie. De registratie in het systeem Adlib Museum wordt gedurende het jaar permanent up-to-date gehouden. De herinventarisatie en registratie van onze bibliotheek zal in 2017 worden afgerond. Digitalisering van ons archief wordt in 2017 verder gecontinueerd, met prioriteit bij de digitalisering van ons fotoarchief. Uiteindelijk is ons doel dat elk individu van ons Regiment zich persoonlijk zal kunnen herkennen binnen onze historische collectie en er trots op zal zijn dat zijn of haar persoonlijke ervaringen en/of die van de eenheid bewaard en toegankelijk blijven als militair erfgoed. Voor het kunnen aanschaffen van de benodigde audiovisuele systemen zal op zoek worden gegaan naar aanvullende sponsors. Goed wapenbeheer staat ook dit jaar hoog in ons vaandel. De registratie dient gedurende het gehele jaar actueel te zijn. Onderhoud van en reparatie aan diversen voorwerpen is voorzien, met name in de winterperiode. De conservator stelt daartoe de prioriteiten vast. Flankerend aan de steun die de afdeling rekwisieten van defensie desgewenst beschikbaar stelt, kan ook de deskundigheid van het Nationaal Militair Museum worden ingeroepen. De professionaliteit van de museumvrijwilligers wordt verder verhoogd door het volgen van cursussen en workshops. Daartoe wordt een apart cursusplan opgesteld. Prioriteit ligt bij het beheer van het Adlib systeem en bij de introductie/gebruik van ons nieuwe touchscreen. Gedurende het jaar zullen in voorkomend geval schenkingen in natura in ontvangst worden genomen. De conservator draagt zorg voor de registratie daarvan en stuurt in voorkomend geval een bedankbrief. Met voorafgaande toestemming van het bestuur kunnen evt. historische aankopen worden gedaan. Indien terzake snelle besluitvorming is vereist, zal dit door het dagelijks bestuur geschieden. De conservator draagt in voorkomend geval zorg voor registratie van aankopen. Prioriteit bij evt. aankopen ligt bij kwaliteitsverbetering van onze historische collectie. Met topstukken willen wij ons mede onderscheiden van andere militaire musea. Voorwerpen die niet tot onze kerncollectie behoren, of zaken die wij in (te) grote aantallen hebben, worden in principe afgestoten. In 2016 werd met dit proces aangevangen. In 2017 wordt dit proces vervolgd. De conservator kan bij het bestuur voorstellen voor afstoting indienen. Na de herinrichting van de permanente tentoonstelling in de afgelopen twee jaar zal komende jaren de nadruk liggen op gewenste verbeteringen van de infrastructuur van ons museumgebouw. In 2017 zullen daartoe plannen worden opgesteld. Prioriteit ligt in eerste instantie bij de verbetering van de representatieve uitstraling van onze entree. Een eerste aanzet is reeds gegeven door het indienen van een verzoek aan de Stichting Bandos om ten behoeve van de inrichting van de gemeenschappelijke entree een (tweede) touchscreen ter beschikking te stellen. Implementatie in 2017. Andere gewenste infrastructurele aanpassingen hebben betrekking op: verbetering van de luchtverversings- /klimaatinstallatie, het overgaan op (geen warmte afgevende) LED-verlichting, het nog verder verbeteren van onze beveiliging en het energie neutraal maken van ons gebouw. In het begin van het jaar zal een apart Jaarverslag Historische Collectie Grenadiers en Jagers van het voorgaande kalenderjaar door de conservator worden geredigeerd en worden gepubliceerd op de Regimentswebsite. Het Beleidsplan Historische Collectie Grenadiers en Jagers heeft een focus tot 2029 (200 e  verjaardag van ons Garderegiment). Tevens zal aan het einde van het jaar door de conservator een nieuw Activiteitenplan Historische Collectie Grenadiers en Jagers voor het komende jaar worden opgesteld, inbegrepen een kostenoverzicht en worden besproken met alle museummedewerkers. Archief De secretaris zal bezien welke recente zaken in het archief moeten worden opgelegd en op welke wijze dit kan worden georganiseerd en vorm kan worden gegeven. Dit betreft niet alleen archiefzaken van het bestuur van de SHTGGJ, maar ook belangrijke gebeurtenissen van ons Garderegiment, 11 Infbat Aaslt GGJ en de RFGGJ. Hetgeen op onze website gedurende het gehele jaar wordt geplaatst, vormt, vanwege haar actualiteit, een belangrijke, zo niet onze belangrijkste, bron van archivering. Herdenkingen De herdenkingen die het Garderegiment Grenadiers en Jagers organiseert dan wel waarin het Garderegiment participeert en waarbij door of namens de Commandant van het Garderegiment in principe een krans of bloemstuk wordt gelegd, zijn de volgende: 4 mei Nationale Dodenherdenking met vaandelwacht en erecompagnie Jagers op de Grebbeberg. In goed overleg wordt deze taak samen met het Regiment Oranje Gelderland uitgevoerd. 8 mei Herdenking bevrijding Den Haag door het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene. 1x per 5 jaar grotere herdenking. Deelnemers: 1x per 5 jaar een peloton. Overige jaren een deputatie SHTGGJ. Geen krans. 10 mei o Eigen herdenking slag om de Residentie bij Monument Grenadiers en Jagers aan het Böttgerwater in de wijk Ypenburg in Den Haag. Organisatie: bataljon. Deelnemers: nader te bepalen detachement. o Herdenking Slag om Ypenburg bij het voormalige Stationsgebouw te Ypenburg. Deelnemers: deputatie. o Herdenking bij het Militaire Erehof op de Algemene Begraafplaats te Den Haag. Deelnemers: deputatie. 8 juli Viering 188 e  verjaardag Garderegiment Grenadiers en Jagers (op 7 juli) met herdenking in Schaarsbergen en gelijktijdige kranslegging op het Ereveld Menteng Pulo in Jakarta Indonesië. Tevens Veteranendag Garderegiment Grenadiers en Jagers. Organisatie: bataljon en de Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers (VVGJ). 2 september Herdenking bij Nationaal Indië Monument in Roermond. Deelnemers: deputatie. Omstreeks 19 september de Airborne herdenking te Arnhem. Ondersteuning van de herdenking en evt. andere activiteiten door het bataljon. 7 december Herdenking 7 December Divisie in Schaarsbergen. Deelnemers: deputatie. De Regimentskapitein bewaakt de bataljons- en regimentsvertegenwoordiging bij genoemde herdenkingen. Kransen of bloemstukken komen ten laste van het representatiebudget van de Regimentscommandant. Mocht dit budget ontoereikend zijn, dan dient evt. de VVGJ financieel bij te springen. (Nederlandse) Veteranendag(en) Een detachement van ons Garderegiment neemt deel aan de parade van de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag. Coördinatie is in handen van de VVGJ. Veelal ondersteunt ook onze Regimentsfanfare en/of de onze Traditionele Muziekkorpsen de Nederlandse Veteranendag. Desgewenst is ons Garderegiment vertegenwoordigt bij de jaarlijkse Veteranenbijeenkomst in Arnhem. Ondersteuning Regimentscommandant De Regimentscommandant (en in voorkomend geval de Regimentskapitein) zal/zullen zowel gevraagd als ongevraagd door de SHTGGJ worden geadviseerd m.b.t. traditiën, gewoonten en gebruiken binnen het Garderegiment Grenadiers en Jagers. Naar verwachting zal in 2017 een nieuwe Regimentscommandant aantreden. Introductie van de nieuwe Regimentscommandant m.b.t. Regimentsaangelegenheden vereist dan speciale aandacht. Desgewenst zal de (vice)voorzitter van de SHTGGJ de Regimentscommandant vertegenwoordigen naar externe relaties van ons Garderegiment. Militaire muziek Een van de museumvrijwilligers is gespecialiseerd in militaire muziek. Bij bepaalde ceremoniële aangelegenheden, zoals Prinsjesdag, treedt de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (KMK/JWF) op in het ceremoniële Grenadier uniform. De eigen Regimentsfanfare Garde Grenadiers en Jagers (RFGGJ) dient in elk geval onze 10 mei herdenking in Den Haag en de viering van de Regimentsjaardag op 8 juli te ondersteunen. Ook ondersteunt in principe de eigen RFGGJ de beëdigingen van het bataljon. Evt. vindt ook nog een relatie optreden in Arnhem plaats. Het 10 mei Slag om de Residentie concert in Den Haag door de KMK/JWF dient als Gardeconcert te worden gepromoot om daarmee deze traditie te bestendigen. Optredens van het Traditioneel Tamboerkorps Garde Grenadiers (TTGG) en het Traditioneel Jachthoornkorps Garde Jagers (TJGJ) hebben een positieve uitstraling naar ons Garderegiment, mits de kwaliteit van die optredens gewaarborgd is. Dit moet dan ook worden bewaakt. Het kunnen beschikken over een repetitieruimte en opslagruimte voor het TTGG op de Oranjekazerne wordt ondersteund. Zichtbaarheid van het Garderegiment Grenadiers en Jagers bij de Nationale Taptoe in de Ahoy in Rotterdam dient te worden nagestreefd. In het najaar zal o.l.v. de Regimentscommandant samen met de voorzitter van de stichting een (jaarlijks) evaluatie- en planningsoverleg plaatsvinden met de leiding van onze muziekkorpsen. Zowel de RFGGJ als het TTGG en het TJGJ leveren in de eerste helft van 2017 bij de stichting een verslag in van het voorgaande jaar 2016. In ere herstellen cq houden van verloren geraakte traditiën, gewoonten en gebruiken Ons eerdere voornemen om de Traditiën, Gewoonten en Gebruiken van ons Garderegiment (opnieuw) vast te leggen, dient verder te worden uitgewerkt. Een van de medewerkers van het museum heeft in het afgelopen jaar daartoe reeds een aanzet gegeven. Bijzondere gebeurtenissen, zoals de benoeming van Gardeofficieren Grenadiers en Jagers en het uitbrengen van een heildronk op leden van het Koninklijk Huis dienen zoveel mogelijk in het museum plaats te vinden. Na de herinrichting kunnen ook bijeenkomsten van grotere omvang door het museum worden geaccommodeerd, waaronder bijeenkomsten van de Vereniging Officieren Grenadiers en Jagers (VOGJ). Externe relaties Het inventariseren van de externe (militaire) relaties van ons Garderegiment verdient blijvende aandacht. Relevante adressenbestanden zullen worden bijgewerkt/aangelegd. Onze adviseur protocol ziet hier met name op toe. In 2017 zal het bestand grondig worden geactualiseerd. Aandacht zal worden besteed aan het in stand houden en waar wenselijk en mogelijk uitbreiden van onze externe relaties. Zo mogelijk zal een aantal relaties worden uitgenodigd bij VIP-dagen van oefeningen. De bijzondere band van het Koninklijk Huis met het Garderegiment Grenadiers en Jagers zal waar mogelijk ook van onze zijde worden benadrukt. Bij de herinrichting van onze Historische Collectie wordt aan deze bijzondere band speciaal aandacht besteed. Verder zal onze Koning ook dit jaar weer ter gelegenheid van zijn verjaardag door een vertegenwoordiging van de Garderegimenten persoonlijk worden gefeliciteerd. Reguliere activiteiten ter bevestiging van de bijzondere band van ons Koningshuis met ons Garderegiment zijn dit jaar: de ondersteuning van Prinsjesdag, het uitnodigen van leden van het Koninklijk Huis om een bezoek aan ons Garderegiment te brengen en/of door het voordragen van een Grenadier en/of Jager officier voor de functie van Adjudant van ZM de Koning. Prioriteit bij onze externe relaties ligt, naast het Koninklijk Huis, bij met name de Gemeente Den Haag en bij de Gemeente Arnhem. Den Haag: onze Regimentsactiviteiten in Den Haag zijn met name gericht op 10 mei. Elk jaar organiseert ons Garderegiment een herdenking bij ons monument aan het Böttgerwater in het kader van de herdenking van de ‘Slag om de Residentie”. In 2017 zal bijzondere aandacht worden besteedt aan het afscheid van de huidige burgemeester Van Aartsen aan wie eerder, vanwege zijn betrokkenheid bij ons Garderegiment, de Regimentslegpennng werd uitgereikt. Ook zal kennis worden gemaakt met zijn opvolger. Contacten met de Openbare Basisschool (OBS) De Starbaan in Ypenburg, die is gelegen naast ons monument en die ons monument heeft geadopteerd, zullen worden bestendigd. Zo mogelijk zal ook dit jaar weer de oudste klas een bezoek aan de Oranjekazerne brengen. De band met de Internationale School in Den Haag die is gesitueerd op voor ons Garderegiment historische en gewijde grond in Ockenburg, zal worden onderhouden. Desgevraagd zal door Regimentsgenoten worden bijgedragen aan de door een Regimentsgenoot ontworpen lescyclus Vrede en Veiligheid op de Internationale School. Arnhem: dit jaar zal ernaar worden gestreefd om in cq voor het Stadhuis een openbare beëdiging te laten plaatsvinden. Medewerkers van onze Historische Collectie onderhouden goede contacten met de aangrenzende Historische Collectie Van Heutsz en streven zoveel mogelijk synergie na. Tevens worden speciale contacten onderhouden met het Gelders Erfgoed teneinde museale activiteiten op elkaar af te stemmen en te optimaliseren. Communicatie en website De stichting denkt mee op welke wijze ons Garderegiment positief in het nieuws kan komen. Bij relevante aangelegenheden wordt voor ondersteuning een beroep gedaan op de Sectie Communicatie van de brigade. Een belangrijk communicatiemiddel binnen ons Garderegiment is onze Regimentswebsite. De stichting faciliteert deze website en promoot het gebruik om voor de noodzakelijke publicaties gebruik van deze site. Het beheer wordt in nevenfunctie uitgevoerd door de huidige secretaris van de stichting. Aandachtspunt m.b.t. de website is dat alle relevante functionarissen binnen het Regiment de beheerder van de website voorzien van actuele informatie. Dit leeft nog steeds onvoldoende. Daarom zal de stichting er binnen de Regimentsraad op blijven aandringen dat alle relevante instanties binnen ons Garderegiment materiaal voor onze website aanleveren. Alles wat ooit op de website heeft gestaan, wordt door de stichting in archief gehouden. Dit vormt daarmee tevens de belangrijkste archiefbron van de hedendaagse Regimentsgeschiedenis. Tenminste 1x, maar zo mogelijk 2x zal dit jaar een Nieuwsbrief over de Historische Collectie GJ worden gepubliceerd. Financiën Zie gevoegde begroting voor dit jaar. De inkomsten van de SHTGGJ zullen bestaan uit: Donateurs. T.b.v. het museum ook Vrienden van het Museum genoemd. Eerdere inspanningen hebben onvoldoende geleid tot een substantiële uitbreiding van ons donateurbestand. De ANBI-status van de SHTGGJ (en daarmee de belastingaftrek voor giften) dient onder de aandacht te worden gebracht van Regimentsleden. Sponsoren (zowel instanties als individuen). Met het verkrijgen van extra inkomsten van sponsoren konden in de afgelopen jaren aanvullende plannen worden gerealiseerd. Getracht zal worden om deze lijn ook komend jaar voort te zetten. De mate van succes hierbij bepaalt de armslag voor aanvullende plannen, waaronder historische aankopen. Vrienden van onze Historische Collectie Grenadiers en Jagers. Dit zijn vrienden die een periodieke schenking doen voor tenminste € 100,- per jaar voor tenminste vijf jaar (als gift voor 125% ANBI-aftrekbaar van de belastingaangifte, zonder drempel!). De bijdrage van Defensie voor het museum zal naar verwachting in 2017 verder teruglopen tot Euro 4.000,- (inbegrepen de reiskostenvergoeding voor museummedewerkers) en worden geïntegreerd in de begroting van de Regimentscommandant. Verder zal worden nagedacht hoe een teruglopende defensiebijdrage kan worden gecompenseerd. De VOGJ zal Euro 10,- per lid bijdragen. De VVGJ zal ook dit jaar weer een nader te bepalen bijdrage (per lid) verzorgen. De stichting heeft de VVGJ verzocht om te bezien of zij per lid een hoger bedrag kunnen bijdragen dan nu het geval is. Van het Gelders Erfgoed zal Euro 350,- voor het museum kunnen worden verwacht. Museumvrijwilligers kunnen reiskosten ad € 0,19 ct/km declareren bij defensie. De conservator verzoekt een museummedewerker zorg te dragen voor coördinatie van de noodzakelijke administratie. Vrijwilligers kunnen gemaakte reiskosten voor het museum en/of de stichting declareren, dan wel in rekening brengen in de vorm van een (belastingaftrekbare) schenking aan de SHTGGJ. Aandachtspunt is dat alle bestuursleden van onze stichting de jaarrekening ondertekenen. Bovendien is er een wet in de maak dat het bestuur van de stichting verplicht wordt om de balans en de staat van baten en lasten openbaar te maken via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Daarnaast moet het bestuur ontvangen giften dan ook gaan vermelden. Deze ontwikkelingen zullen worden gevolgd en indien nodig aanvullend worden geïmplementeerd. Verslaglegging en planning Over het kalenderjaar zal een Jaarverslag SHTGGJ, inbegrepen een financieel verslag, worden opgesteld en zal voor het komende jaar een Jaarplan SHTGGJ, inbegrepen financiële begroting, worden gemaakt. Meerjarige doorkijk De digitaliseren binnen het museum strekt zich over meerdere jaren uit, waarbij meer aandacht zal worden geschonken aan het (digitaal) vastleggen van het militair erfgoed van individuele Regimentsgenoten. Verbreding van de financiële basis van de SHTGGJ heeft een hoge prioriteit. Een beperkt deel van de collectie mobiel maken. Goed kijken welk deel van de collectie zich hier evt. toe leent. Afstemming van de activiteiten van de SHTGGJ en die van de diverse Regimentsverenigingen in de Regimentsraad verdient komende jaren bijzondere aandacht. In overleg met defensie zal worden bezien welke infrastructurele verbeteringen aan ons museumgebouw kunnen worden uitgevoerd en op welke wijze dit kan geschieden. Een belangrijke “stip aan de horizon” is het jaar 2029: De viering 200 jaar Garderegiment Grenadiers en Jagers. Vastgesteld in de bestuursvergadering SHTGGJ op 8 december 2016 te Schaarsbergen (Getekend), Charles Kool, kolonel der Grenadiers b.d., voorzitter Bijlage: Financiële Begroting SHTGGJ 2017: klik hier Financiële begroting Historische Collectie 2017: klik hier
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Stichting tot Handhaving van de TraditiŽn van het Garderegiment Grenadiers en Jagers  Kamer van Koophandel: nr 41047324Website: www.garderegimentgrenadiersenjagers.nl E-mail: traditiehandhaving@garderegimentgrenadiersenjagers.nl