Jaarverslag 2016 Algemeen. Dit jaarverslag 2016 van de Stichting tot Handhaving van de Traditiën van het Garderegiment Grenadiers en Jagers (SHTGGJ) geeft inzicht in de samenstelling van het bestuur, de doelstelling van de stichting en de wijze waarop de doelstelling in 2016 werd gerealiseerd. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De SHTGGJ was ook in 2016 een ANBI met de status culturele ANBI onder Rechtspersonen Samenwerkings- verbanden Registratie Nummer (RSIN) 815822753. Met plaatsing van dit jaarverslag op de regimentswebsite wordt invulling gegeven aan de ANBI-verplichting tot actuele verslaggeving van de uitgeoefende activiteiten. Samenstelling bestuur en adviseurs per 31 december 2016. Voorzitter * Kolonel der Grenadiers b.d. C.J. (Charles) Kool, MSc. Vicevoorzitter Kolonel der Jagers Drs. L.A.W. (Cas) Schreurs Secretaris * Luitenant-kolonel der Jagers b.d. H.J.G.M. (Henk) van den Boorn Penningmeester * Reserve majoor der Jagers N. (Niek) Scholts Regimentscommandant Lkol der Grenadiers R. (Ron) Sensen, MA Regimentsadjudant Adjudant der Jagers J. (Jan) Heun Conservator Drs. C. (Cees) Somers Adviseur Luitenant-kolonel der Jagers b.d. Mr. C.J.C. (Cor) Rietman Dirigent Regimentsfanfare Kapitein der Grenadiers H. (Harry) van Bruggen Adviseur Juridische Zaken Reserve majoor der Juridische Dienst Mr. van Nes Adviseur Protocol Majoor der Jagers b.d. R. (René) van den Dikkenberg. * Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur van de stichting. In 2016 hebben een tweetal bestuursvergaderingen plaatsgevonden, t.w. op 9 juni en 8 december. Doelstelling stichting. De Stichting tot Handhaving van de Traditiën van het Garderegiment Grenadiers en Jagers (SHTGGJ) stelde zich ook dit jaar, conform haar statuten, het volgende ten doel: Het handhaven en voortzetten van de traditiën van het Garderegiment Grenadiers en Jagers in de meest uitgebreide zin. Steunverlening aan de Commandant Garderegiment Grenadiers en Jagers bij de uitvoering van de traditiehandhaving. Het bijeenbrengen en beheren van voorwerpen en documenten welke bij het Garderegiment Grenadiers en Jagers werden of worden gebruikt en die betrekking hebben op de geschiedenis van het Regiment en al hetgeen daaraan bevorderlijk kan zijn. Zij tracht dit doel te bereiken door het verkrijgen van daartoe geëigende voorwerpen hetzij door aankoop hetzij deze als schenking, als legaat of in bruikleen te aanvaarden. Het tentoonstellen of in depot bewaren van de eigendommen in de “Historische Collectie Garderegiment Grenadiers en Jagers”. Deze doelstellingen werden in dit jaar als volgt gerealiseerd: Historische Collectie (HC) Garderegiment Grenadiers en Jagers (kerntaak van de Stichting) Ook in 2016 is de tentoonstellingsruimte HC onderhevig geweest aan een ingrijpende herinrichting. Deze herinrichting werd wenselijk, zo niet noodzakelijk, vanwege het feit dat er meer aandacht aan de recente uitzendingen van het Regiment besteed diende te worden. Daarnaast werd de flexibiliteit in de inrichting gemist om, indien nodig bij de ontvangst van grotere gezelschappen, een open ruimte te creëren.De herinrichting, die afgerond werd door de officiële heropening op 21 april 2016 is uitgevoerd op basis van een door de conservator opgesteld 2-fasen herinrichtingsplan. Fase 1 werd afgerond in 2015. Fase 2, de herinrichting van zaal 2 met daarin m.n. aandacht voor de jonge veteraan, werd in 2016 gerealiseerd. De financiering van deze ambitieuze herinrichting is mede tot stand gekomen door substantiële bijdragen van het V-Fonds, het Nationale Comité 4 en 5 mei, de Vereniging Officieren Grenadiers en Jagers, de Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers, de Stichting Band Oud Strijders 7 December Divisie en Commandant Landstrijdkrachten. Daarnaast zijn de ontbrekende gelden ten laste gebracht van de reserves van de SHTGGJ. Als vervolg op het inrichtingsplan is in 2016 een begin gemaakt met ontwikkelen van een digitale presentatie die als een verdiepingsslag van de totale collectie moet gaan dienen. In dit kader heeft de HC d.t.v. van de penningmeester om niet een zeer geavanceerd Touch-screen mogen ontvangen. Er vonden met enige regelmaat Regimentsactiviteiten plaats in de tentoonstellingsruimte. Naast de heropening door C-11 Luchtmobiele Brigade, Brigadegeneraal Mathijssen, betrof dit o.a. de  uitreiking KB’s, heildronken op leden van de Koninklijke familie, kleine beëdigingen en VOGJ-borrels. Daarnaast heeft de tentoonstellingsruimte gediend als VIP-ontvangstruimte t.g.v. het intreden van 11 Brigade Verkennings Eskadron. In 2016 is wederom voortgang geboekt met het lopende project “ontzamelen”. Teneinde een goed beeld te hebben van de actuele ontwikkelingen en de projectverantwoordelijken m.b.t. het museaal beleid van de Koninklijke Landmacht en de wijze waarop onze HC functioneert, uit te dragen, heeft de conservator ook dit jaar de contacten met een aantal sleutelfunctionarissen gecontinueerd. Belangrijk in deze zijn de goede contacten die de conservator heeft gelegd met functionarissen binnen de organisatie van het Nationaal Militair Museum te Soesterberg en met de nieuwe voorzitter van de TCKL. Gedurende het jaar werden schenkingen in natura in ontvangst genomen en, met voorafgaande toestemming van het bestuur, op beperkte schaal historische aankopen gedaan. E.e.a. werd door de conservator gedocumenteerd. Invulling werd gegeven aan de doelstellingen van de Museumbeleidsvisie Focus 29, op weg naar 2029, de 200 e   verjaardag van ons Garderegiment. Over alle activiteiten m.b.t. het Historisch Museum GJ in 2016 wordt een gedetailleerd Jaarverslag 2016 Historische Collectie GJ opgesteld. Archief. De inventarisatie van het Stichtingsarchief en een mogelijke opschoning hiervan is ook in 2016 een aandachtspunt van de secretaris geweest. Echter door de betrokkenheid bij en de beslaglegging inzake de herinrichting van de tentoonstellingsruimte en zijn betrokkenheid bij de digitale presentatie, zijn er nog geen noemenswaardige vorderingen te melden. Dit alles in combinatie met de reeds in het vorig jaarverslag genoemde aanzet om nadere aandacht te besteden hoe recente zaken van ons Garderegiment in het archief op te leggen en op welke wijze dit kan worden georganiseerd en vorm kan worden gegeven. Dit onderwerp is mede in behandeling in de Regimentsraad, want uiteindelijk is dit een gedeelde verantwoordelijkheid. Herdenkingen. De herdenkingen die het Garderegiment Grenadiers en Jagers organiseerde dan wel waarin het Garderegiment participeerde en waarbij door of namens de Commandant van het Garderegiment een krans of bloemstuk werd gelegd, waren de volgende: 4 mei: Nationale Dodenherdenking op de Grebbeberg. Goed verlopen. Echter de discussie welk regiment uitvoering geeft aan de herdenking is weer opgepopt tussen ons regiment en het regiment Oranje Gelderland. Vz heeft desgevraagd de Regimentscommandant geadviseerd niet opnieuw alle argumenten voor en tegen de revue te laten passeren en de beslissing van de vorige PClas te volgen, waarbij voor beide regimenten een rol is weggelegd. 10 mei: De herdenking bij het Grenadier-Jager monument heeft met name wat de protocollaire invulling betreft geen schoonheidsprijs verdiend. Het op juiste wijze invulling geven aan ceremonie en protocol behoort tot de bewakings- en adviesfunctie van de Stichting. In dat kader is op voorspraak van de Vz besloten een adviseur protocol in het bestuur op te nemen. Deze functionaris zal in voorkomend geval op afroep het bestuur en/of het bataljon ondersteunen. Majoor der Jagers bd René van den Dikkenberg is bereid gevonden invulling aan deze functie te geven en maakt daarmee als Adviseur Protocol deel uit van het Stichtingsbestuur.De overige herdenkingen zijn prima verlopen. Het “Slag om de Residentie” concert was wederom een prima presentatie van de KMK/JWF.  27 juni: Nederlandse Veteranendag. Het Regiment presenteerde zich met een sterk detachement van ca 100 veteranen. 4 juli: 187 e  Regimentsjaardag en Reünie VVGJ. De dag werd aangevangen met het voorlezen van het KB van oprichting en met een stijlvolle herdenking bij het Grenadier-Jager monument op de Oranje Kazerne. Tevens werd namens het Regiment een krans gelegd op het Ereveld Menteng Pulo in Jakarta, Indonesië. Ook dit jaar was de viering van de jaardag gecombineerd met een zgn thema-reünie n.l. Task Force Harvest (Macedonië). Samen met de jaardag was het een zeer geslaagd evenement. 5 september:Nationale Herdenking Roermond. Ondersteuning Regimentscommandant De voorzitter van de SHTGGJ heeft gevraagd en ongevraagd de Regimentscommandant geadviseerd m.b.t. traditiën, gewoonten en gebruiken het Regiment betreffende. Daarnaast heeft hij, waar nodig en gewenst, de Regimentscommandant vertegenwoordigd naar externe relaties van het Garderegiment. Financiën Zie gevoegd financieel verslag voor dit jaar. De inkomsten van de SHTGGJ bestonden uit: Donateurs. T.b.v. de HC ook “Vrienden van de Historische Collectie” genoemd. Van Defensie werd Euro 4.750,-  ontvangen voor de HC, inbegrepen reiskostenvergoeding ad Euro 0,19 ct/km voor vrijwilligers. De Vereniging Officieren Grenadiers en Jagers droeg € 10,= per lid bij. De Vereniging Veteranen Grenadiers en Jagers droeg € 1,= per lid bij. Bezoekers aan de HC konden ook een bijdrage doneren in het zgn. “rode kistje”. De reeds genoemde sponsoren voor de herinrichting van de HC. Vrijwilligers konden gemaakte kosten voor het museum declareren dan wel desgewenst in rekening brengen in de vorm van een (belastingaftrekbare) schenking aan de SHTGGJ. De SHTGGJ had geen beloningsbeleid voor bestuurders en vrijwilligers. Zoals reeds in het vorig jaarverslag gemeld, neemt ook dit jaar de SHTGGJ de kosten voor de website voor haar rekening. Afsluiting Voor het komende jaar werd een Jaarplan 2017 SHTGGJ en meerjarige doorkijk, inbegrepen financiële begroting, opgesteld en vastgesteld  in de bestuursvergadering SHTGGT op 8 december 2016 te Schaarsbergen. Vastgesteld in de bestuursvergadering SHTGGJ op 20 april 2017 te Schaarsbergen w.g. Kolonel der Grenadiers b.d. C.J. (Charles) Kool, MSc. Luitenant-kolonel der Jagers b.d. H.J.G.M. (Henk) van den Boorn Reserve majoor der Jagers N. (Nico) Scholts Bijlagen: Financieel verslag 2016 SHTGGJ, klik hier Jaarverslag 2016 Historische Collectie GGJ, klik hier Financieel verslag 2016 Historische Collectie GGJ, klik hier
∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Stichting tot Handhaving van de TraditiŽn van het Garderegiment Grenadiers en Jagers  Kamer van Koophandel: nr 41047324Website: www.garderegimentgrenadiersenjagers.nl E-mail: traditiehandhaving@garderegimentgrenadiersenjagers.nl